Архів

Home Ирина
Ирина

Ирина

економіка та управління національним господарством

Маргасова В. Г., Клименко Т. В. Економіка безпекознавства як інтегрований напрям забезпечення стійкості економіки до загроз

Литовченко М. В. Аналіз загроз економічній безпеці України в результаті впливу процесів корпоративної консолідації

Філіпова Н. В. Регулювання державно-приватного партнерства в Україні

Шульга В. М. Роль та вплив професійної етики на розвиток соціальної відповідальності бізнесу

Афтанділянц В. Є. Стан українського ринку консультування

Пономаренко С. В. Сучасні тенденції та детермінанти соціально-економічного розвитку сільського господарства України

 

Регіональна економіка

Боронос В. Г., Довга Л. В. Методичні підходи щодо оцінки рівня безпеки регіону шляхом розширення системи екологічних індикаторів

Кунденко А. В., Пономаренко О. В. Політика і стратегічні напрями підтримки малого та середнього підприємництва в Чернігівській області в умовах трансформації суспільно-економічних відносин


ІнНОВАЦІЇ

Гарафонова О. І., Янковий Р. В. Застосування інновацій та інноваційних методів антикризового управління на вітчизняних підприємствах легкої промисловості в умовах кризового стану в країні

Роговий А. В. Застосування інструментів маркетингових комунікацій підприємств упродовж інноваційного циклу продукції

Савіна Г. Г., Крутій І. А., Скоробагатько О. В. Колективні та індивідуальні мотиви інноваційної діяльності

Смирнов Є. В. Концепція інноваційної активності виробничої компанії на основі поведінкового підходу

Ткаленко Н. В. Інноваційно-орієнтована економіка як домінанта розбудови постіндустріального суспільства

Зарицька Н. М. Стратегічний аналіз інноваційного потенціалу підприємства

Тернова Л. Ю. Особливості інноваційного розвитку країн в контексті глобалізаційних процесів

Нуримбетова Ж. К. Методи тестування обладнання та ідентифікація


Управління підприємством

Бай С. І. Забезпечення конкурентоспроможності підприємства як напрям здійснення змін в процесі його організаційного розвитку

Босовська М. В. Методологія формування та розвитку стратегічного партнерства в туризмі

Малюкіна А. О. Аналіз процесу прийняття управлінських рішень на підприємстві

Гончар О. І. Синергетичний підхід до оцінювання потенціалу підприємства за умов глобалізації

Мовчан О. П., Желдак І. Л. Передумови активізації державного регулювання розвитку телекомунікаційної галузі України

Никифорчин М. Д. Операційна ефективность у процесі створення цінності на підприємстві


Фінанси. Банківська справа

Левківський В. М. Світовий ринок ІРО: аналіз тенденцій

Виговська В. В. Сучасні реалії та детермінанти розвитку страхового ринку України

Гмиря В. П. Механізм управління банківськими ризиками при кредитуванні реального сектору економіки


Відомості про авторів

Правила оформлення та подання рукопису до журналу

 

УДК 330.131.7:336.717

В. П. Гмиря, к.е.н., доцент

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМИ РИЗИКАМИ ПРИ КРЕДИТУВАННІ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Анотація. У статті розглянуто економічну сутність банківського ризику. З’ясовано основні проблеми, які пов’язані з оцінкою кредитного ризику при кредитуванні реального сектору економіки. Виявлено моделі оцінки кредитного ризику та заходи щодо зниження ризику в умовах нестійкого розвитку економіки.

Ключові слова: механізм, банківські ризики, кредитування, реальний сектор економіки, методи оцінки кредитного ризику, метод.

В. П. Гмыря, к.э.н., доцент

МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЕ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ ПРИ КРЕДИТОВАНИИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ

Аннотация. В статье рассмотрено экономическую сущность банковского риска. Выяснены основные проблемы, связанные с оценкой кредитного риска при кредитовании реального сектора экономики. Выявлено модели оценки кредитного риска и меры по снижению риска в условиях неустойчивого развития экономики.

Ключевые слова: механизм, банковские риски, кредитование, реальный сектор экономики, методы оценки кредитного риска, метод.

V. P. Hmyria, candidate of economic science, associate professor

THE MECHANISM OF MANAGEMENT BANKING RISKS IN CREDITING THE REAL SECTOR OF THE ECONOMY

Abstract. The article deals with the economic essence of bank risk. The major problems related to the estimation of credit risk at crediting the real sector of the economy are found out. The models of credit risk estimation and risk - reduction measures under the unsustainable economic development are identified.

Keywords: mechanism, banking risks, crediting, the real sector of the economy, methods of credit risk assessment, method.

УДК 368(477)

В. В. Виговська, к.е.н, доцент

СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ТА ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Анотація. У статті проведено комплексне дослідження сучасного стану страхового ринку України, обґрунтовано необхідність вирішення проблем його розвитку, визначені подальші перспективи його функціонування та запропоновані напрямки підвищення ефективності страхової діяльності.

Ключові слова: страхування, страховий ринок, страхові компанії, страхові премії, страхові виплати, капітал, активи.

В. В. Выговская, к.э.н, доцент

СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ И ДЕТЕРМИНАНТЫ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА УКРАИНЫ

Аннотация. В статье проведено комплексное исследование современного состояния страхового рынка Украины, обоснована необходимость решения проблем его развития, определены дальнейшие перспективы его функционирования и предложены направления повышения эффективности страховой деятельности.

Ключевые слова: страхования, страховой рынок, страховые компании, страховые премии, страховые выплаты, капитал, активы.

V. V. Vygovska, candidate of economic sciences, associate professor

MODERN REALITIES AND DETERMINANTS OF DEVELOPMENT OF INSURANCE MARKET OF UKRAINE

Abstract. The article provides a comprehensive investigation of the current state of the insurance market of Ukraine, the necessity of solving the problems of its development is grounded, the further prospects of its functioning are defined and the directions of increase the efficiency of insurance activity are proposed.

Keywords: insurance, insurance market, insurance companies, insurance premiums, insurance payments, capital, assets.

УДК 336.722.8

В. М. Левківський, д.е.н., професор

СВІТОВИЙ РИНОК ІРО : АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ

Анотація. У статті аналізується сучасний стан світового ринку первинних публічних розміщень (IPO) як одного з найбільш ефективних способів залучення інвестицій. Розкрито регіональну та галузеву структуру світового ринку ІРО. Виокремлено найбільші ІРО - угоди за останні роки. З’ясовано основні тенденції функціонування ринку ІРО.

Ключові слова: первинне публічне розміщення, світовий ринок ІРО, фондова біржа.

В. М. Левковский, д.э.н., профессор

МИРОВОЙ РЫНОК IPO : АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ

Аннотация. В статье анализируется современное состояние мирового рынка первичных публичных размещений (IPO) как одного из наиболее эффективных способов привлечения инвестиций. Раскрыта региональная и отраслевая структура мирового рынка IPO. Выделены крупнейшие IPO - сделки за последние годы. Выяснены основные тенденции функционирования рынка ІРО.

Ключевые слова: первичное публичное размещение, мировой рынок IPO, фондовая биржа.

V. M. Levkivskyi, doctor of economic sciences, professor

GLOBAL IPO MARKET : ANALYSIS OF TRENDS

Abstract. The article studies current situation at global market of initial public offerings as one of the most efficient ways of attracting investment. Geographical and industry structure of global IPO market is disclosed. The biggest IPO deals in recent years are distinguished. The main trends of operation of IPO market are explicated.

Кeywords: initial public offering, global IPO market, stock exchange.

УДК 658

М. Д. Никифорчин, здобувач

ОПЕРАЦІЙНА ЕФЕКТИВНОСТЬ У ПРОЦЕСІ СТВОРЕННЯ ЦІННОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Анотація. В статті проведено дослідження категорії операційна ефективність. Розглянуто оцінку операційної ефективності в рамках потоку створення цінності крізь призму споживачів. Виокремлено відмінності між операційної ефективністю та ефективністю операційної діяльності, в результаті чого вдосконалено розуміння категорії операційної ефективність.

Ключові слова: ефективність операційної діяльності, операційна ефективність, потік створення цінності.

М. Д. Никифорчин, соискатель

ОПЕРАЦИОННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ПРОЦЕСЕ СОЗДАНИЯ ЦЕННОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Аннотация. В статье проведено исследование категории операционная эффективность. Рассмотрена оценка операционной эффективности в рамках потока создания ценности через призму потребителей.Выделены различия между операционной эффективностью и эффективностью операционной деятельности, в результате чего улучшено понимание категории операционной эффективности.

Ключевые слова: эффективность операционной деятельности, операционная эффетивность, ценность, поток создания ценности.

M. D. Nykyforchyn, candidate of economic sciences degree seeker

OPERATIONAL EFFICIENCY IN THE PROCESS OF CREATION THE VALUE IN THE ENTERPRISE

Abstract. The investigation of the category operational efficiency is made in the article. The assessment of operational efficiency is considered as a part of creation the value through the prism of consumers. Author determined differences between operational efficiency and effectiveness of operation activeity, as a result the improvement of understanding the category of operational effectiveness.

Keywords: effectiveness of operation activity, operational efficiency, the stream of creation the value.

УДК 338.24:40

О. П. Мовчан, здобувач,.

І. Л. Желдак, здобувач

ПЕРЕДУМОВИ АКТИВІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Анотація. У статті визначено, що розвиток телекомунікацій є необхідною умовою економічного прогресу і руху до постіндустріального суспільства в країнах з перехідною економікою. Визначено, що основними особливостями телекомунікацій є стрімкий розвиток, постійні зміни технологій, лібералізація національних ринків. Зазначено, що найсуттєвішою проблемою розвитку телекомунікацій сьогодні є нерівномірність розвитку у світі.

Ключові слова: регулювання, телекомунікації, розвиток, глобалізація, послуги, технологічний прорив.

О. П. Мовчан, соискатель,

И. Л. Желдак, соискатель

ПРЕДПОСЫЛКИ АКТИВИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ

Аннотация. В статье определено, что развитие телекоммуникаций является необходимым условием экономического прогресса и движения к постиндустриальному обществу в странах с переходной экономикой. Определено, что основными особенностями телекоммуникаций является стремительное развитие, постоянные изменения технологий, либерализация национальных рынков. Указано, что существенной проблемой развития телекоммуникаций сегодня является неравномерность развития в мире.

Ключевые слова : регулирование, телекоммуникации, развитие, глобализация, услуги, технологический прорыв.

O. P. Movchan, candidate of economic sciences, degree seeker,

I. L. Zheldak, candidate of economic sciences, degree seeker

BACKGROUNDS OF STATE REGULATION ACTIVATION OF DEVELOPMENT OF TELECOMMUNICATION SECTOR

Abstract. The article shows that the development of telecommunications is essential for economic progress and the movement to post-industrial society in the countries of transition economies. It was determined that main features of telecommunications are the rapid development, the constant changes of technologies, the liberalization of national markets. It was indicated that the significant problem of development of telecommunications today is unevenness of development in the world.

Keywords: regulation, telecommunications, development, globalization, services, technological breakthrough.

УДК 338.1

О. І. Гончар, доцент

СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА УМОВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Анотація. Розглянуто особливості управління потенціалом підприємства в умовах глобалізації та євроінтеграції на засадах синергетичного підходу. Акцентовано увагу на необхідності нелінійного підходу до управління потенціалом, на таких стратегічних аспектах формування потенціалу як час та його мотиваційна складова.

Ключові слова: потенціал підприємства, елементи, управління потенціалом, формування, оцінка, розвиток, напрямки, підходи, синергетика.

О. И. Гончар, доцент

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНИВАНИЮ ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Аннотация. Рассмотрены особенности управления потенциалом предприятия в условиях глобализации и евроинтеграции на основе синергетического подхода. Акцентировано внимание на необходимости нелинейного подхода к управлению потенциалом на таких стратегических аспектах формирования потенциала как время и его мотивационная составляющая.

Ключевые слова: потенциал предприятия, элементы, управление потенциалом, формирование, оценка, развитие, направления, подходы, синергетика.

O. I. Honchar, associate professor

SYNERGETIC APPROACH TO THE ENTERPRISE POTENTIAL EVALUATION UNDER THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION

Abstract. The features of the enterprise management capabilities in the context of globalization and European integration based on a synergistic approach are considered. Taking into consideration that potential of the company is an integrated set of resources and capabilities, it should be noted, that its dimension is the basis for the solution of tasks, the key to effective and efficient business activities at different stages of the life cycle. Therefore, the importance of opportunities not only to use efficient of all types of resources, but also provide them with a good combination based on the use of innovative achievements is increased in the current terms. The opportunity to obtain the additional result - "synergy" is formed due to this. To assess the potential of the enterprise, identify vectors of its development and identify approaches as to optimization of control in present conditions is possible only from the position of system approach. An important feature of the development process of systems including the system of economic potential of the company and the specific type of resource is time. So companies have to take care of quick ability their intraproductive systems to identify problems, substantiation and implementation of management decisions, increase the efficiency of activity. It requires not just an analysis, which involves consideration of perspectives regarding development, and assessment methods of internal and external processes of the company activity in the context of capacity formation. Work of formation and development of potential of industrial enterprises should be conducted towards continual improvement of management system of enterprise. The process of management impact on potential must include all components: elemental composition; principles of operation; structure; informational, economic, human resource, legal and organizational support. The integrated system of management capabilities should be developed. Such kind of system will combine management of all processes and resources of functional potentials and their transformation, and take into consideration the peculiarities of a particular industry sector, recent developments in management. The attention is focused on the necessity of a nonlinear approach to management of potential for such strategic aspects of capacity formation as a time and its motivational component.

Keywords: potential of an enterprise, elements of potential management, formation, evaluation, development, trends, approaches, synergy.

УДК 331.108.47

А. О. Малюкіна, к.е.н., доцент

АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Анотація. У статті наведено аналіз процесу прийняття управлінських рішень на підприємстві. Виявлено його особливості. Розглянуто етапи процесу прийняття управлінських рішень на підприємстві.

Ключові слова: рішення, управлінське рішення, процес прийняття управлінського рішення, етапи процесу прийняття управлінських рішень на підприємстві.

А. A. Малюкина, к.э.н., доцент

АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Аннотация. В статье приведен анализ процесса принятия управленческих решений на предприятии. Обнаружены его особенности. Рассмотрены этапы процесса принятия управленческих решений на предприятии.

Ключевые слова: решение, управленческое решение, процесс принятия управленческого решения, этапы процесса принятия управленческих решений на предприятии.

A. O. Maliukina, candidate of economic sciences, associate professor

THE ANALISYS OF ADMINISTRATIVE DECISION - MAKING PROCESS AT THE ENTERPRISE

Abstract. The analisys of administrative decision - making process at the enterprise is done in the article. Its features are found out. The stages of administrative decision - making process at the enterprise are considered.

Keywords: a decision, administrative decision, process of acceptance of administrative decision, stages of process of acceptance the administrative decisions at the enterprise.

« ПочатокПопередня123456789НаступнаКінець »
Сторінка 1 з 9
 

Зараз on-line

На даний момент 26 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні928
mod_vvisit_counterВчора1790
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні6654
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні10573
mod_vvisit_counterВ цьому місяці26223
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці58807
mod_vvisit_counterРазом2592835