Версія для друку
Вівторок, 15 жовтня 2013 05:50

Кондиріна А. Г. Формування та розвиток людського капіталу в Україні

Автор 
Оцініть матеріал!
(0 голосів)

 

УДК 338.242

А. Г. Кондиріна,[1]к.е.н., доцент

формування ТА розвиток людського капіталу В УКРАЇНІ

Анотація. У статті визначено, що інвестиції в розвиток людини - це джерело соціально-економічного зростання, що має довгострокову дію, тому необхідно досліджувати проблеми формування та розвитку людського капіталу в Україні. Проведено аналіз основних чинників, що впливають на формування і розвиток людського капіталу країни. Встановлено, що відбувся значний занепад головних сфер формування та розвитку людського капіталу, зумовлений, насамперед, низькими темпами зростання реального доходу населення, низьким рівнем життя громадян, високим рівнем безробіття та несприятливими демографічними процесами.

Ключові слова: людський капітал, реальні доходи населення, рівень життя населення, безробіття, демографічні процеси.

А. Г. Кондырина, к.э.н., доцент

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В УКРАИНЕ

Аннотация. В статье определено, что инвестиции в развитие человека – это источник социально-экономического роста долгосрочного действия, поэтому необходимо исследовать проблемы формирования и развития человеческого капитала в Украине. Проанализированы основные факторы, влияющие на формирование и развитие человеческого капитала страны. Установлено, что произошёл значительный спад основных сфер формирования и развития человеческого капитала, обусловленный, прежде всего, низкими темпами роста реальных доходов населения, низким уровнем жизни граждан, высоким уровнем безработицы и неблагоприятными демографическими процессами.

Ключевые слова: человеческий капитал, реальные доходы населения, уровень жизни населения, безработица, демографические процессы.

A. H. Kondyrina, candidate of economic sciences, associate professor

FORMATION AND DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITAL IN UKRAINE

Abstract. It is defined in the article, that the investment into human development is a source of long-term social and economic growth; therefore it is necessary to investigate the problems of formation and development of human capital in Ukraine. Major factors influencing the formation and development of human capital of the country are analyzed. It is established, that there has been a considerable recession of main areas of human capital formation and development, caused first of all by low growth rate of real income of the population, by low living standards of citizens, by a high rate of unemployment and unfavourable demographic processes.

Keywords: human capital, real income of the population, living standards of the population, unemployment, demographic processes.

 

Читати 3826 разів Останнє редагування Четвер, 16 січня 2014 10:32